Oferta zajęć proponowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na rok 2018/2019:


1. Zajęcia odbywające się na terenie Poradni :

 

Grupowe zajęcia zawodoznawcze Kim będę

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych( klas VII-VIII) i ponadpodstawowych. Celem zajęć jest umożliwienie uczniom lepszego poznania siebie, uruchomienia sił tkwiących w uczniach do pomagania sobie, umożliwienie uczniom skontaktowania się z mocnymi stronami własnej osobowości na podstawie aktywności własnej i udziału kolegów, integracja grupy uczniów, towarzyszenie osobom dokonującym wyboru przy podejmowaniu decyzji o własnej przyszłości, przy analizie ich wyborów.

Czas trwania i forma zajęć: jedno 4 godz. spotkanie, zajęcia w 6-8 os. grupach

Osoba prowadząca: pedagog mgr Irena Kuczyńska-Szarejko

 

Zajęcia zawodoznawcze Kalejdoskop zawodów

Zajecia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (klas II-III, IV-V).

Osoba prowadząca : pedagog mgr Irena Kuczyńska-Szarejko

 
Zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Celem zajęć jest usprawnienie stwierdzonych w diagnozie zaburzeń funkcji percepcyjnych i uzyskanie wyższego poziomu umiejętności poprawnego pod względem ortograficznym pisania.

Czas trwania i forma zajęć: jedno 60 min spotkanie w tygodniu.

Osoba prowadząca: pedagog mgr Katarzyna Ślaska

 

Polubić matematykę jak rozwijać myślenie matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym


Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności matematycznych przygotowujących do nauki matematyki w szkole.

Czas trwania i forma zajęć: zajęcia grupowe, jedno spotkanie 45 min w tygodniu

Osoby prowadzące: pedagog mgr, pedagog mgr Elżbieta Gzegzuła

 

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Celem zajęć jest:
• wykształcenie nawyku poprawnego pisania i czytania;
• usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych;
• wdrażanie do pokonywania trudności w pisaniu i czytaniu oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Czas trwania i forma zajęć: zajęcia grupowe, jedno spotkanie 60 min w tygodniu

Osoba prowadząca: pedagog mgr Elżbieta Gzegzuła

 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia przeznaczone dla uczniów I klasy szkoły podstawowej z trudnościami adaptacyjnymi - z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Zajęcia kierowane są do dzieci, które przejawiają zaburzenia zachowania w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi, z zadaniami oraz w relacjach z samym sobą ( negatywne emocje - np. lęk).

Osoba prowadząca: pedagog mgr Joanna Racka

 

Terapia logopedyczna

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem prowadzonych zajęć jest:
- stymulacja opóźnionego rozwoju mowy
- poprawa jakości mowy pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
- terapia zaburzeń niepłynności mowy ( różne postacie językowe)

Czas trwania : 60 min co trzy tygodnie

Osoba prowadząca: logopeda mgr Elwira Nowicka


Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z wadą słuchu i afazją

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem prowadzonych zajęć jest:
- poprawa jakości artykulacyjnej mowy,
- podnoszenie kompetencji lingwistycznych.
- usprawnianie systemu gramatycznego,
- trening słuchowy

Czas trwania : 60 minut co 2 tygodnie

Osoba prowadząca: logopeda mgr Elwira Nowicka

 

Zajęcia Integracji Sensorycznej

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Celem prowadzonych zajęć jest:
- normalizacja systemów sensorycznych ( dzieci podreaktywne i nadreaktywne)
- poprawa zaburzeń posturalnych
- terapia bilateralna,
- integracja odruchów fonicznych

Czas trwania : 60 minut raz w tygodniu

Osoba prowadząca: logopeda mgr Elwira Nowicka

 

Wczesne wspomaganie rozwoju WWR

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej

Czas trwania : 60 minut raz lub dwa razy w tygodniu

 


2. Zajęcia przeprowadzane w szkołach i przedszkolach


Integracja przez zabawę- zajęcia integracyjne

Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Celem zajęć jest wzmocnienie więzi w zespole poprzez wykorzystanie zabaw integracyjnych. Zabawa zaspokaja potrzebę aktywności. Dodatkowym celem jest przyjemność płynąca z zabawy.

Czas trwania i forma zajęć: jedna 2 godz. sesja (3 godz. lekcyjne)

Osoby prowadzące: pedagog mgr Elżbieta Gzegzuła


Zajęcia zawodoznawcze Czynniki wyboru zawodu- poznajemy siebie- zainteresowania

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) i ponadpodstawowych. Celem zajęć jest uświadomienie uczniom problemu wyboru zawodu, określenie czynników wyboru zawodu- poznajemy siebie poprzez pryzmat zainteresowań, nabycie umiejętności klasyfikowania zawodów wg specyfiki pracy.

Czas trwania i forma zajęć: jedno 45 min spotkanie, zajęcia grupowe- dwie klasy

Osoba prowadząca: pedagog mgr Irena Kuczyńska-Szarejko

 

Zajęcia przeciwdziałające agresji z elementami Treningu Zastępowania Agresji

Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów klas IV-VI oraz gimnazjum. Celem zajęć jest uczenie zachowań asertywnych jako alternatywnych wobec agresji, ćwiczenie podczas odgrywania ról zachowań pożądanych społecznie, rozwijanie umiejętności prospołecznych uczniów.

Czas trwania i forma zajęć: jedna 2 godz. sesja (3 godz. lekcyjne)

Osoby prowadzące: pedagog mgr Elżbieta Gzegzuł, pedagog mgr Magdalena Fiedorczuk


3. Zajęcia przeprowadzane zarówno w szkołach, przedszkolach
jak i w Poradni


Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas I-III. Celem zajęć jest:
• usuwanie lub pomniejszenie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych;
• stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju;
• stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych;
• opanowanie wymaganych wiadomości objętych programem nauczania.

Czas trwania i forma zajęć: jedno 60 min spotkanie w tygodniu, zajęcia odbywają się w Porani i przedszkolach

Osoba prowadząca: pedagog mgr Katarzyna Ślaska