Oferta zajęć proponowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na rok 2019/2020:


1. Zajęcia odbywające się na terenie Poradni :

 

         Zajęcia zawodoznawcze „Kim będę”- świadomy wybór

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) i ponadpodstawowych.

Celem zajęć jest umożliwienie uczniom lepszego poznania siebie, uruchomienia sił tkwiących w uczniach do pomagania sobie, umożliwienie uczniom skontaktowania się z mocnymi stronami własnej osobowości na podstawie aktywności własnej i udziału kolegów, integracja grupy uczniów, towarzyszenie osobom dokonującym wyboru przy podejmowaniu decyzji  o własnej przyszłości, przy analizie ich wyborów.

 Czas trwania i forma zajęć: zajęcia jednorazowe- 4 godzinne, grupy 8 osobowe

Osoba prowadząca: doradca zawodowy mgr Irena Kuczyńska-Szarejko

Zajęcia zawodoznawcze „Kalejdoskop zawodów”

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (klas II,III,IV,V) w ramach preorientacji i orientacji zawodowej.

Czas trwania i forma zajęć: zajęcia cykliczne 5-6 spotkań, 1x w tygodniu po 45 minut

Osoba prowadząca: doradca zawodowy mgr Irena Kuczyńska-Szarejko

  Terapia pedagogiczna dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych z trudnościami  w pisaniu  i czytaniu.

Celem zajęć jest usprawnienie stwierdzonych w diagnozie zaburzeń funkcji percepcyjnych i uzyskanie wyższego poziomu umiejętności poprawnego pod względem ortograficznym pisania.

 Czas trwania i forma zajęć: spotkania raz w tygodniu po 60 minut.

Osoba prowadząca: pedagog mgr Katarzyna Ślaska

 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas I-III.

Celem zajęć jest: usuwanie lub pomniejszenie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych; tworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju; stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych; wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych; opanowanie wymaganych wiadomości objętych programem nauczania.

 Czas trwania i forma zajęć: spotkania raz w tygodniu po 60 minut

Osoba prowadząca: pedagog mgr Katarzyna Ślaska

 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VI ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu.

Celem zajęć jest: wykształcenie nawyku poprawnego pisania i czytania; usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych; wdrażanie do pokonywania trudności w pisaniu i czytaniu oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Czas trwania i forma zajęć: zajęcia grupowe, jedno spotkanie 60 min, raz w tygodniu

Osoba prowadząca: pedagog mgr Elżbieta Gzegzuła

 Zajęcia terapeutyczne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VI z trudnościami w nauce matematyki

 Czas trwania i forma zajęć: zajęcia grupowe, jedno spotkanie 60 min, raz w tygodniu

Osoba prowadząca: pedagog mgr Elżbieta Gzegzuła

 „Pięknie mówię”

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III.

Celem zajęć jest wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego

Czas trwania i forma zajęć: zajęcia cykliczne 12 spotkań, 1x w tygodniu, 1 godzina

Osoba prowadząca: pedagog, logopeda mgr Irena Kuczyńska-Szarejko

 „Ładnie czytam i piszę”

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III.

Celem zajęć jest doskonalenie funkcji poznawczych

Czas trwania i forma zajęć: zajęcia cykliczne, 1x w tygodniu, przez cały rok, po 45 minut

Osoba prowadząca: pedagog mgr Irena Kuczyńska-Szarejko

 Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

Zajęcia przeznaczone dla uczniów I klasy szkoły podstawowej z trudnościami adaptacyjnymi -        z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Zajęcia kierowane są do dzieci, które przejawia ją zaburzenia zachowania w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi, z zadaniami oraz w relacjach z samym sobą ( negatywne emocje - np. lęk).

Osoba prowadząca: pedagog mgr Joanna Racka

 Terapia logopedyczna

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem prowadzonych zajęć jest:
- stymulacja opóźnionego rozwoju mowy
- poprawa jakości mowy pod względem artykulacyjnym i gramatycznym
- terapia zaburzeń niepłynności mowy ( różne postacie językowe)

Czas trwania : 60 min co trzy tygodnie

Osoba prowadząca: logopeda mgr Elwira Nowicka

Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z wadą słuchu i afazją

Zajęcia przeznaczone dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Celem prowadzonych zajęć jest:
- poprawa jakości artykulacyjnej mowy,
- podnoszenie kompetencji lingwistycznych.
- usprawnianie systemu gramatycznego,
- trening słuchowy

Czas trwania : 60 minut co 2 tygodnie

Osoba prowadząca: logopeda mgr Elwira Nowicka

 Zajęcia Integracji Sensorycznej

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Celem prowadzonych zajęć jest:
- normalizacja systemów sensorycznych ( dzieci podreaktywne i nadreaktywne)
- poprawa zaburzeń posturalnych
- terapia bilateralna,
- integracja odruchów fonicznych

Czas trwania : 60 minut raz w tygodniu

Osoba prowadząca: logopeda mgr Elwira Nowicka

 Wczesne wspomaganie rozwoju WWR

 Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 2 roku życia do rozpoczęcia nauki szkolnej

Czas trwania : 60 minut raz lub dwa razy w tygodniu

 „Samo nie przejdzie”- depresja dzieci i młodzieży

 Warsztaty informacyjno-profilaktyczne przeznaczone dla nauczycieli, rodziców i     uczniów szkół ponadpodstawowych.

 Czas trwania i forma zajęć: w zależności od zapotrzebowania

Osoba prowadząca: psycholog mgr Magda Gzegzuła

 Zajęcia z elementami treningu zastępowania agresji- profilaktyka zachowań agresywnych

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Celem zajęć jest: uczenie zachowań asertywnych jako alternatywnych wobec agresji, poprawa umiejętności działania w grupie, praca nad przestrzeganiem zasad, kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 Czas trwania i forma: 4 spotkania, grupa 12 osobowa, spotkania raz w tygodniu po 45 minut

Osoba prowadząca: mgr Magdalena Fiedorczuk


2. Zajęcia przeprowadzane w szkołach i przedszkolach

Zajęcia przeciwdziałające agresji z elementami Treningu Zastępowania Agresji

Zajęcia warsztatowe przeznaczone dla uczniów klas IV-VI.

Celem zajęć jest uczenie zachowań asertywnych jako alternatywnych wobec agresji, ćwiczenie podczas odgrywania ról zachowań pożądanych społecznie, rozwijanie umiejętności prospołecznych uczniów.

Czas trwania i forma zajęć: jedna 2 godz. sesja (3 godz. lekcyjne)

Osoby prowadzące: pedagog mgr Elżbieta Gzegzuł, pedagog mgr Magdalena Fiedorczuk

 Zajęcia zawodoznawcze „Czynniki wyboru zawodu- poznajemy siebie- zainteresowania”

 Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (klas VII-VIII) i ponadpodstawowych

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom problemu wyboru zawodu, określenie czynników wyboru zawodu- poznajemy siebie poprzez pryzmat zainteresowań, nabycie umiejętności klasyfikowania zawodów wg specyfiki pracy.

 Czas trwania i forma zajęć: zajęcia jednorazowe- 45 minutowe, zajęcia grupowe

Osoba prowadząca: doradca zawodowy mgr Irena Kuczyńska-Szarejko