Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie jest placówką publiczną obejmującą swoją działalnością klientów powiatu kętrzyńskiego (gmin: Kętrzyn, Reszel, Srokowo, Barciany). Powstała 2.01.1972 r. Obecnie poradnia ma pod swoją opieką 10830 dzieci i młodzieży z 53 placówek (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych).
W poradni zatrudnionych jest 10 pracowników pedagogicznych: 4 psychologów, 1 logopeda, 5 pedagogów, w tym 1 doradca zawodowy. Dwoje pracowników ukończyło studia podyplomowe    z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki.
Zgodnie z decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z 2003 r. poradnia ma uprawnienia do wydawania orzeczeń kwalifikacyjnych o potrzebie kształcenia specjalnego oraz    o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących, dzieci autystycznych, w tym z Zespołem Aspergera.
Obecnie poradnia ma bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie. W gabinetach specjalistycznych znajdują się: sprzęt i programy komputerowe, nowoczesne narzędzia diagnostyczne, materiały dydaktyczne, salę do integracji sensomotorycznej. Poradnia prowadzi diagnozowanie i terapię dzieci i młodzieży oraz doradztwo zawodowe.
Placówka udziela rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzi szereg szkoleń, warsztatów, treningów, bezpośredniej pomocy, mediacji.
Zajmujemy się:
• diagnozowaniem poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży;
• wspomaganiem dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
• prowadzeniem terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
• pomocą dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieraniem nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek         w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
• wspomaganiem dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
• pomocą rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
• podejmowaniem działań w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży,         z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
• współpracą ze szkołami placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności        w uczeniu się;
• współpracą z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, oraz planów działań wspierających;
• współpracą w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
• wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
• wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki;
• prowadzeniem edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
• udzielaniem, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zadania realizujemy poprzez:
• diagnozowanie;
• opiniowanie;
• działalność terapeutyczną;
• prowadzenie grup wsparcia;
• prowadzenie mediacji;
• interwencję kryzysową;
• działalność profilaktyczną;
• poradnictwo;
• konsultacje;
• działalność informacyjno – szkoleniową.
Poradnia wydaje opinie w sprawach:
• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
• zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego,
• udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
• przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
• przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego          w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
• innych, określonych w odrębnych przepisach.
Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
Działające w Poradni Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie:
1. kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie
2. zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim;
3. indywidualnego nauczania uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
4. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
• opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.