Z USŁUG PORADNI MOGĄ KORZYSTAĆ:


•Dzieci i młodzież
•Osoby dorosłe uczące się
•Rodzice
•Nauczyciele
•Pracownicy innych instytucji np.: policji, sądu rodzinnego, ośrodka pomocy społecznej,

DZIECI I MŁODZIEŻ

Warunkiem objęcia pomocą dziecka przez pracowników Poradni jest wyrażenie zgody przez przynajmniej jednego z rodziców. Rodzic powinien skierować do Poradni wniosek o wydanie odpowiednio opinii lub orzeczenia. Wnioski takie można złożyć w Poradni osobiście lub za pośrednictwem szkoły.
Wniosek musi być podpisany przez rodzica, ponieważ występuje on w imieniu osoby niepełnoletniej. Dzieci i młodzież mogą korzystać z usług Poradni wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ( jeżeli rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie lub są ich pozbawieni ).
Jeżeli rodzic zwraca się do Poradni za pośrednictwem szkoły, wtedy szkoła powinna dołączyć wymagane przez Poradnię dokumenty. Jeżeli natomiast rodzic występuje z wnioskiem samodzielnie i z własnej inicjatywy, dołączenie dokumentów wymaganych od szkół nie jest konieczne.
Wydanie opinii lub orzeczenia poprzedzone jest wywiadem zebranym od rodzica, analizą zgromadzonych dokumentów oraz badaniem psychologicznym, pedagogicznym albo logopedycznym ( zależnie od potrzeb ) w celu sporządzenia diagnozy. Dzieci i młodzież nie mogą przybywać na badania samodzielnie, bez towarzystwa rodzica.
W sytuacji gdy dziecko nie może dotrzeć do Poradni na badania diagnostyczne ze względu na zły stan zdrowia, np. wskutek poważnej, przewlekłej choroby, urazu lub niesprawności ruchowej, pracownicy Poradni mogą przeprowadzić badanie dziecka w jego domu rodzinnym. Informację o konieczności przeprowadzenia badania w domu należy zawrzeć we wniosku. Pracownicy Poradni skontaktują się wówczas z rodzicami dziecka i wspólnie ustalą termin badania. Badanie w domu powinno przebiegać w warunkach zapewniających dziecku ciche i spokojne miejsce do pracy oraz izolację od innych domowników.
Jeżeli istnieje taka potrzeba, zdiagnozowane dziecko może zostać objęte terapią na terenie Poradni. Zależnie od charakteru występujących trudności cykliczne spotkania z dzieckiem będzie prowadził psycholog, pedagog lub logopeda. Prowadzenie terapii zależy od możliwości Poradni w danym momencie. Rodzic pragnący udziału dziecka w terapii powinien złożyć w sekretariacie wniosek o jej prowadzenie.
OSOBY DOROSŁE UCZĄCE SIĘ

Osoby dorosłe uczące się mogą samodzielnie składać wnioski o wydanie - w odniesieniu do ich własnej osoby - opinii lub orzeczenia, albo wnioski o konsultację w sprawach własnych trudności i problemów. Tryb postępowania w ich sprawach jest taki sam jak w przypadku dzieci i młodzieży.

RODZICE

Dla rodziców Poradnia proponuje następujące usługi: konsultacje indywidualne w sprawach dzieci, mediacje między rodzicem a dzieckiem a także uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych i tematycznych oraz dyżurach konsultacyjnych organizowanych na terenie placówek oświatowych. Istnieje również możliwość uczestnictwa w cyklu zajęć psychoedukacyjnych pod nazwą „Szkoła dla Rodziców”.

Aby skorzystać z możliwości konsultacji z psychologiem, pedagogiem lub logopedą w sprawach dotyczących trudności rozwojowych dzieci należy skierować do Poradni odpowiedni wniosek. Należy w nim szczegółowo opisać problem występujący u dziecka, który będzie przedmiotem konsultacji oraz podać dane kontaktowe. Konsultacje są przeprowadzane w siedzibie Poradni. Nie ma możliwości prowadzenia konsultacji telefonicznych. Druki wniosków dostępne są w sekretariacie Poradni.

Rodzice, którzy wskutek trudności wychowawczych pragną postępowania mediacyjnego ze swoim dzieckiem, mogą zgłosić taką potrzebę osobiście lub telefonicznie w sekretariacie Poradni.

„Szkoła dla Rodziców” to cykl spotkań tematycznych mających na celu podniesienie umiejętności wychowawczych i samoświadomości bycia rodzicem. Swoją gotowość uczestnictwa w tych zajęciach należy zgłosić w sekretariacie Poradni osobiście lub telefonicznie. Zajęcia rozpoczynają swój cykl po zgromadzeniu odpowiednio licznej grupy uczestników.

NAUCZYCIELE I DYREKTORZY SZKÓŁ

Poradnia realizuje na potrzeby szkół takie formy pomocy jak konsultacje indywidualne z nauczycielami oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów, nauczycieli
i rodziców w placówkach oświatowych.
W celu pogłębienia diagnozy funkcjonowania dziecka pracownicy Poradni mogą brać udział w obserwacjach funkcjonowania dziecka na terenie szkoły lub przedszkola.
Nauczyciele lub dyrektorzy chcący skorzystać z proponowanej im oferty proszeni są o skierowanie do dyrektora Poradni pisma, w którym powinni zawrzeć oczekiwaną tematykę szkoleniową oraz termin jej realizacji. Pisma takie należy kierować z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem tego terminu.
Nauczyciele, którzy pragną dokonać konsultacji indywidualnej w Poradni proszeni są o skierowanie wniosku o konsultację.
BADANIE PSYCHOLOGICZNE
Badanie psychologiczne obejmuje wywiad kliniczny z rodzicem lub opiekunem prawnym, obserwację zachowania dziecka podczas badania oraz testy psychologiczne. Najczęściej stosowane są testy inteligencji, testy osobowości oraz kwestionariusze zainteresowań.
Testy dzielą się na werbalne i pozawerbalne. Pierwsze bazują na pytaniach i twierdzeniach, sformułowanych na papierze w języku polskim. Drugie oparte są na próbach spostrzegania, rysowania, konstruowania, odwzorowywania i innych działaniach. Używane do tego celu elementy budzą skojarzenia z zabawkami dla dzieci.
Wszystkie testy są rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Zatrudnieni w naszej Poradni psychologowie mają uprawnienia do ich przeprowadzania. Należy podkreślić, że profesjonalne testy psychologiczne w rękach osoby nieuprawnionej do ich używania są niebezpiecznym narzędziem, które może spowodować wiele szkód u osoby badanej. Interpretację wyniku testu przeprowadza się w oparciu o wszystkie informacje uzyskane od osoby badanej oraz analizę ilościową i jakościową zebranego materiału. Wymaga to kompleksowej wiedzy psychologicznej, a nie tylko odczytania z tabeli wyniku danego testu.
Gdy chcemy zbadać małe dziecko zwykle posługujemy się obserwacją zachowania zarówno dziecka jak i rodzica, wywiadem klinicznym oraz testami do badania poziomu rozwoju psychomotorycznego.
Diagnozując starsze dziecko stosuje się testy kwestionariuszowe i testy pozawerbalne, którymi są zwykle rebusy, rysunki, układanki.
Młodzież i dorosłych bada się podobnie, stosując inne wskaźniki oceny. Ważną metodą badania osób w każdym wieku jest rozmowa kliniczna i wywiad. Zebrane informacje od klienta to podstawa prawidłowej diagnozy i terapii.
Ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, że porada psychologiczno - pedagogiczna ma za zadanie pomoc dziecku i jego rodzinie w trudnej sytuacji życiowej. Kiedy wchodzimy do gabinetu psychologicznego należy oczekiwać pytania typu „ z jakim problemem pani / pan / państwo przychodzicie?" Wtedy najlepiej, w krótkich zdaniach powiedzieć co jest powodem zwrócenia się o poradę. Psycholog zawsze uważnie słucha każdego słowa i obserwuje zachowanie klienta. Następnie określa problem, po czym dopasowuje metody diagnostyczne do zgłaszanego problemu. Zanim przystąpi do badania objaśnia cel jego przeprowadzania i jego czas trwania. W każdym przypadku diagnoza powinna odpowiadać na konkretne pytanie np. „Jaki jest poziom inteligencji dziecka?” „Co jest przyczyną trudności w nauce szkolnej?” „ Jakie mogą być przyczyny emocjonalne moczenia nocnego?” „Jak stymulować dziecko aby się lepiej rozwijało?”.

Badanie psychologiczne pozwala:
- określić poziom rozwoju umysłowego dziecka
- określić poziom rozwoju emocjonalnego i społecznego
- określić mocne i słabe strony dziecka
- wskazać zagrożenia rozwoju
- zrozumieć trudności w zachowaniu
- ustalić plan pracy z dzieckiem

Możliwe rodzaje badań psychologicznych:
•Diagnoza poziomu rozwoju umiejętności intelektualnych
•Badanie zintegrowane osobowości i inteligencji
•Badanie sposobów radzenia sobie ze stresem
•Badanie poziomu agresji i lęku
•Badanie stosunków w rodzinie
•Badanie gotowości szkolnej
•Badanie poziomu rozwoju psychomotorycznego
•Diagnoza trudności poznawczych
•Diagnoza przyczyn trudności w nauce
•Ocena ryzyka wystąpienia dysleksji

Czas trwania badania:
Długość badania uwarunkowana jest dobranymi metodami diagnozy oraz tempem indywidualnej pracy dziecka.

Warunek przeprowadzenia badania:
•Pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego na przeprowadzenie badania
•Komplet potrzebnych dokumentów
•Okulary bądź aparat słuchowy jeżeli dziecko ma wadę wzroku lub słuchu wymagającą tego rodzaju korekty

Nasze standardy:
- przyjazna atmosfera dostosowana do potrzeb dziecka
- indywidualne omawianie diagnozy oraz wskazówek do pracy z dzieckiem
BADANIE PEDAGOGICZNE

Badanie pedagogiczne polega na przeanalizowaniu przyczyn trudności w uczeniu się poszczególnych przedmiotów i wskazaniu, jakie jest ich podłoże.

Obejmuje ono sprawdzenie umiejętności czytania, pisania i liczenia, szczegółową analizę błędów w czytaniu, pisaniu i liczeniu, ocenę poziomu graficznego pisma, analizę wytworów, sprawdziany umiejętności szkolnych oraz badanie percepcji słuchowej.

Testy osiągnięć szkolnych informują o poziomie umiejętności szkolnych. Próby są dostosowane do wieku rozwojowego oraz etapu edukacyjnego dziecka i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 5 do 21 roku życia. Czas trwania badania pedagogicznego wynosi do 2 godzin.

Pracownicy Poradni przeprowadzający badanie pedagogiczne dbają o komfort i dobre samopoczucie badanego oraz zapewniają mu potrzebę bezpieczeństwa.
BADANIE LOGOPEDYCZNE

Badanie logopedyczne wykonuje się dzieciom z oddziałów przedszkolnych, u których wykryto wadę wymowy podczas krótkiego badania przesiewowego przeprowadzonego wcześniej na terenie szkół, oraz dzieciom starszym z wadą wymowy zgłaszanym przez nauczycieli lub rodziców, a także młodszym niż 6 letnie kierowanym przez pediatrę lub zaniepokojonego rodzica.
Badanie składa się z krótkiego wywiadu z rodzicem (podanie podstawowych informacji o dziecku, przebiegu ciąży, porodu, jego rozwoju i ewentualnych chorobach mogących mieć wpływ na obecną wadę wymowy) oraz rozmowy z dzieckiem, w czasie której wypełniany jest kwestionariusz badania. Badanie sprawdza wymowę, zasób słownictwa, słuch fonemowy czyli umiejętność słuchowego rozróżniania głosek oraz analizę i syntezę słuchową wyrazów czyli umiejętność podziału wyrazu na sylaby i łączenia sylab w wyrazy.
BADANIE LATERALIZACJI

Lateralizacja to stronność, funkcjonalna dominacja jednej ze stron ciała.

Schemat ciała ludzkiego wydaje się być symetryczny: człowiek posiada dwoje uszu, oczu, dwie pary kończyn. Asymetria funkcjonalna ciała jest jednak wyraźna. Dotyczy ona głównie kończyn ( jedna jest częściej używana ) i narządów zmysłu ( dominuje jedno z oczu czy uszu )

Szczególnie ważną rolę przy wykonywaniu większości czynności manipulacyjnych i graficznych odgrywa koordynacja ruchów rąk oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Koordynacja rąk polega na tym, że ręce przy wykonywaniu czynności współpracują ze sobą, tj. ręka wiodąca (zazwyczaj prawa) wykonuje główną czynność, a ręka podporządkowana zapewnia tylko lepsze warunki pracy ręce dominującej.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa polega wytworzeniu się tzw. układu ręka - oko, warunkującego prawidłową współpracę oka i ręki. Wysoki poziom precyzji ruchów jest osiągalny, gdy jedna z kończyn dominuje a druga z nią współpracuje oraz gdy oko i ręka dominują po tej samej stronie ciała ( prawej lub lewej ).

Lateralizacja, czyli stronność, funkcjonalna dominacja jednej ze stron ciała związana jest z dominowaniem jednej z półkul mózgowych. Ze względu na fakt krzyżowania się większości szlaków nerwowych drogi nerwowe z prawej strony ciała docierają do lewej półkuli, a z lewej strony ciała do półkuli prawej. Zatem funkcjonalnej dominacji prawej strony ciała (głównie ręki) odpowiada dominacja lewej półkuli mózgowej i odwrotnie.

Większość ludzi prezentuje model lateralizacji jednorodnej prawostronnej: dominacja prawego oka (prawooczność), ręki (praworęczność), nogi (prawonożność).

Lateralizacja rozwija się w ciągu życia dziecka. Praworęczność zwykle ustala się około 2 - 3 roku życia, a leworęczność w wieku 3 - 4 lat. Ostatecznie dominacja czynności ruchowych w większości przypadków ustala się do 6 roku życia. Proces lateralizacji zostaje zakończony w wieku szkolnym. Bywają jednak dzieci, u których proces kształtowania się lateralizacji jest wydłużony.

Modele lateralizacji

Wynikiem badania lateralizacji jest określenie modelu lateralizacji, czyli stwierdzenie czy jest to lateralizacja:
•jednorodna - prawostronna lub lewostronna,
•niejednorodna - skrzyżowana,
•nie ustalona - słaba.

Lateralizacja jednorodna prawostronna - przejawia się dominacją prawej ręki, oka i nogi, świadczy o dominacji półkuli lewej tj. prawooczność, praworęczność, prawonożność.

Lateralizacja jednorodna lewostronna - przejawia się dominacją lewej ręki, oka i nogi, świadczy o dominacji półkuli prawej, tj. lewooczność, leworęczność, lewonożność.

U dzieci leworęcznych często pojawiają się w rysunku lub piśmie zwierciadlane odbicia przedmiotów, liter, cyfr, a także trudności związane z właściwą kierunkowością pisania (tj. piszą i rysują od strony prawej do lewej).

Lateralizacja niejednorodna - skrzyżowana - polega na wyraźnej czynnościowej przewadze narządów ruchu i zmysłu, ale nie po tej samej stronie, a po obu stronach ciała (dominujące narządy ruchu i zmysłów znajdują się po obu stronach osi ciała, np. dziecko praworęczne, lewooczne, prawonożne).

U dzieci z lateralizacją skrzyżowaną często pojawiają się trudności we współdziałaniu oka i ręki (w koordynacji wzrokowo-ruchowej), co ujawnia się w toku rysowania, pisania i czytania. Najczęściej występuje pismo lustrzane - odwracanie liter np. p -b lub d -b, przestawianie lub zmiana kolejności liter i cyfr, opuszczanie i dodawanie liter lub sylab wyrazów, błędne odtwarzanie liter przy odczytywaniu i zapisywaniu.

Lateralizacja nieustalona (słaba)
Bywają dzieci, u których brakuje wyraźnych różnic w pracy obydwu kończyn - są oburęczne lub obunożne. Może także wystąpić brak ustalonej dominacji poszczególnych narządów zmysłu i wówczas dziecko jest obuoczne lub obuuszne. Jest to najczęściej stan przejściowy ( po 6 r.ż. świadczy o opóźnieniu procesu lateralizacji), czasem trwały. W stanie trwałym oburęczność utrzymuje się do końca życia.

U dzieci tych często występują trudności w nauce, bowiem mają trudności w orientacji w lewej i prawej stronie własnego ciała, w orientacji przestrzennej, odwzorowywaniu figur geometrycznych, rozpoznawaniu i odwzorowywaniu liter i cyfr podobnych pod względem kształtu, lecz inaczej ułożonych w przestrzeni (p-b-d-g). Może występować czytanie obuoczne, gdy lewe i prawe oko odbierają fragmenty wyrazu z dwóch stron, przeskakując i opuszczając litery, czego skutkiem może być wolne czytanie lub czytanie z błędami i bez zrozumienia.
BADANIE ZAWODOWE

Badanie zawodowe jest elementem poradnictwa zawodowego. Celem tego badania jest pomoc doradcy zawodowego w podjęciu decyzji o wyborze kierunku dalszego kształcenia, zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej.

Ofertę z zakresu doradztwa zawodowego kierujemy do wszystkich uczniów, którzy chcieliby lepiej poznać swoje potencjalne możliwości oraz mocne strony w kontekście zawodowym. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty uczniów klas III gimnazjum z problemami zdrowotnymi, którzy mają ograniczenia w wyborze zawodu.

Doradca zawodowy może zaproponować rozmowę doradczą i / lub badanie testowe predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
Badanie testowe może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Trwa około 3 godzin zegarowych. Uczeń wypełnia testy zdolności, osobowości, temperamentu i zainteresowań zawodowych.

Rodzice ucznia niepełnoletniego nie uczestniczą w badaniu, ale biorą udział w rozmowie doradczej, podczas której omawiane są wyniki diagnozy.

Uczeń klasy III gimnazjum z poważnymi problemami zdrowotnymi za zgodą rodziców może ubiegać się o opinię wspierającą dla ucznia o ograniczonych możliwościach kształcenia. Opinia ta daje pierwszeństwo w dostaniu się do szkoły ponadgimnazjalnej w przypadku otrzymania jednakowej liczby punktów w procesie rekrutacji.

Aktualnie Poradnia dysponuje komputerowymi testami zainteresowań zawodowych, które są kierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
INNE WAŻNE INFORMACJE:

Z jakimi problemami dziecka można zgłaszać się do Poradni
•trudności w nauce
•trudności w poprawnym pisaniu i czytaniu
•trudności w uczeniu się matematyki
•trudności wychowawcze
•problemy w rozwoju emocjonalnym lub społecznym dziecka
•nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym
•wady wymowy
•trudności w wyborze zawodu / szkoły ponadgimnazjalnej / studiów

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.