Przygotowanie dziecka do diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
Ważne jest odpowiednie przygotowanie dziecka do uczestnictwa w badaniu. Jest to istotne w przypadku każdej wizyty w Poradni, a w szczególności pierwszej. Z odpowiednim wyprzedzeniem należy poinformować dziecko:
• Dokąd pójdzie razem z rodzicem
• Kiedy to nastąpi
• W jakim celu będzie przeprowadzone badanie
• Jak będzie przebiegało badanie
• Ile czasu spędzi w Poradni


• Niepełnoletnie dziecko na badania przyprowadza rodzic lub opiekun prawnym.
• Dziecko przychodzi ZDROWE ( w przypadku choroby lub złego samopoczucia, należy zadzwonić do sekretariatu Poradni i poprosić o wyznaczenie nowego terminu) wyspane, najedzone.
• Należy zabrać ze sobą:
1. Wszystkie urządzenia korekcyjne ( okulary, aparaty słuchowe, protezy, itp.), które dziecko posiada.
2. Nr PESEL dziecka
3. Dokumenty medyczne dziecka typu: zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, wynika badań medycznych, karty wypisu ze szpitala, itp.)
4. Ewentualne wcześniejsze opinie z badań w różnych instytucjach, pisemne wyniki obserwacji
5. Opinię ze szkoły dotyczącą wiedzy i umiejętności dziecka oraz jego zachowania
6. Zeszyty z języka polskiego, matematyki, mogą też być z innych przedmiotów: przyrody, historii, języka obcego
7. Prace klasowe dziecka
8. Napój i kanapkę

W przypadku badania pod kątem specyficznych trudności w nauce : dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dodatkowo jeszcze konieczne są:
• Pisemne zaświadczenia od lekarza:
1. Okulisty o stanie zdrowia oczu /wzrok
2. Laryngologa/audiologa o stanie zdrowia uszu/ słuch
• Opinia nauczyciela języka polskiego/ nauczyciela prowadzącego dodatkowe zajęcia/ nauczyciela matematyki